שמן טיפולי לציפורניים 50 מ"ל

  • מק"ט : 976
  • 180.00
אזל המלאי עבור /
הוספה לעגלה
זמן אספקה ותנאי רכישה:
3-5 ימי עסקים
** עקב משבר הקורונה גם אנחנו מתמודדים עם המגבלות בכבישים- ועושים את המירב כדי לספק את ההזמנות בהקדם האפשרי.

תגובות:


א. כללי


1. יש לקרוא תקנון זה בקפידה לפני שימוש באתר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות (אך לא רק) הרשמה לאתר והשתתפות בפעילות המוצעת באתר.


2. בעצם גלישה באתר ושימוש בו הנך מאשר כי קראת תנאי שימוש אלו, הבנת אותם ואתה מתחייב להיות כפוף להם.


3. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו אל תעשה כל שימוש באתר.4. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו.


5. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אשר מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר.


6. כל האמור בתנאים אלו בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע


ב. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים
1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.


2. השימוש באתר, הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל כפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים: המשתמש אינו קטין (מתחת לגיל 18) והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות. שימוש באתר מהווה ראיה לכך שאינך קטין או חסר כשרות משפטית ולכך שקיבלת אישור לשימוש באתר מהוריך או אפוטרופסך.


3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.


4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי דיינרס ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י חברת כרטיסי Tאשראי מורשית. המערכת אינה סולקת כרטיס מסוג אמריקן אקספרס. בעלי כרטיס מסוג זה מוזמנים ליצור קשר עם החנותאו לחלופין נציג החנות יחזור למזמין לביצוע החיוב.


5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני תקף ופעיל ברשת האינטרנט.


6. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.


7. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.


8. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החנות.


9. מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י המשתמש מהווה הסכמה לחיוב כרטיס האשראי בסכום השווה לבקשה שהוגשה לאישור ביצוע העסקה מחברת האשראי,


10. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכרטיס אשראי שאינו שייך לך ו/או אינו תקף ו/או למסור פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.

11. רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת הצעדים הבאים:


א. תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל;12. עליך להירשם כמפורט בסעיף ד' לתקנון זה .


א. יש לציין את הכתובת למשלוח ,פרטי המקבל ושעות משלוח רצויות.


ב. לתשומת לבך כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח.


ג. יש להזין פרטי אמצעי תשלום כגון כרטיס אשראי


ד. מספר הזמנה ישלח לתא הדואר האלקטרוני האישי שלך.
ג. שימוש במידע ומדיניות הגנה על פרטיות


1. בכדי להירשם לאתר ו/או לקבל שירותים מהאתר יהיה עליך לספק מידע שיידרש על ידי ספק המוצר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה. מידע זה יועבר לספק ו/או לחברת כרטיסי האשראי ו/או לחברת הסליקה לצורך ביצוע העסקה. בעלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי הגורמים האמורים במידע.


2. מעבר לשימוש הנ"ל בעלת האתר לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר יידרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בעלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.


3. בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות סבירים מקובלים על מנת להגן, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתתף או לצד ג',אם המידע יאבד או יגיע לגורם עוין או שייעשה בו שימוש ללא הרשאה, למעט במקרים של שימוש מכוון בזדון במידע על ידי בעלת האתר או מי מעובדיה.


4. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בה.

ד. הרישום לאתר


1. במסגרת השירותים שמציעה החברה למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם,תעודת זהות ,טלפון נייח / נייד ,כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים)

2. השדות אותן חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.


3. מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין.


4. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר באמצעות סימון "הסכמה לקבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר יהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
5. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.


6. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.


7. החברה ו/או מי מפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.


8. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המשתמש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.


9. מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.


ה. תשלום בגין השירותים


1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.


2. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה.


3. סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב"עגלת הקניות" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלת הקניות" לרבות הוצאות משלוח.


4. רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החנות.ו. המוצרים, אספקה ואחריות למוצרים


1. האתר הינו זירת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר ומסופקים על ידי ספקים.בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה אינם היצרנים, היבואנים או הספקים של המוצרים והשירותים המוצגים באתר.


2. המידע המוצג באתר לגבי מוצרים או שירותים, לרבות מחירם, טיבם, ואיכותם או שירות ואחריות בגינם, נמסר לבעלת האתר מאת ספקי או יבואני המוצרים. בעלת האתר עושה מאמצים סבירים כדי לבדוק את המידע הנמסר לה, אך היא לא תהיה אחראית לנכונות המידע ולדיוקו. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את בעלת האתר.


3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בהתאם למלאי הקיים,עונות השנה וכו".


4. אספקה של מוצר לזוכה כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה אצל היבואן או הספק של המוצר. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים בכדי שכל מוצר יסופק לרוכש בפרק זמן של עד 2 ימי עבודה מאת אישור ההזמנה והחיוב בגינה בפועל.


5. בעלת האתר והיא לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה


6. תשלום דמי המשלוח יחול על הלקוח ואינו כלול במחיר הרכישה.7. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.


8. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.


9. בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.


10. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
ז. ביטול פעולות על ידי הרוכש

1. כל רוכש אשר הגיש הצעה ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחנות.


2. במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 24 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות החנות.


3. ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של החנות באמצעות טלפון של החנות ותשלח במקביל בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל). ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 7 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצויינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף להוראות כל דין.

ח. הגבלת אחריות


1. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית בלבד. האפשרות לגלוש באתר,ולבצע רכישה באמצעותו ניתנת לך כמות שהיא ("as-is"), על כל מגבלותיה ופגמיה (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא.


3. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לאתר (או כל חלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או שימוש מסוימים שלך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ובעלת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.


4. בעלת האתר נוקטת באמצעים הסבירים המקובלים כדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשירות ו/או השימוש באתר יהיה רציף וחף מכל טעות או שגיאה לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות (לרבות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת), והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט. תשתיות או קווי תקשורת המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.


מבלי לגרוע מהאמור, בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכניתהמונעת ממך אפשרות לבצע הזמנה


5. בעלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט - אתר גיבויים, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (FireWall). למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם באתר עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך.


6.. הנך מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונך חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש באתר. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.


7. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו בעלת האתר הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של בעלת האתר כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם על ידך בפועל לבעלת האתר בגין הסכום ששולם על ידך בפועל לאתר.


8. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


9. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין מפעילים אלו ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אחראית לעלויות אלו.


10. בעלת האתר אינה מתחייבת לספק, בין אם ללא תמורה ובין אם בכלל, עדכונים, שדרוגים, תחזוקה, תמיכה טכנית או אחרת או שירותים אחרים כלשהם.


ט. שיפוי1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה הפסד ונזק, לרבות הוצאות משפטיות, שייגרמו לבעלת האתר עקב מעשה או מחדל של המשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:


2. שימוש שלא כדין בכרטיס אשראי או בפרטי כרטיס אשראי, לרבות מסירת פרטים שגויים ו/או שימוש בכרטיס אשראי ללא הרשאה ו/או שימוש בכרטיס אשראי שאינו תקף.


3. כל שימוש שעלול לגרום נזק, הפרעה או הגבלה לשימוש באתר ע"י אחרים ו/או שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של בעלת האתר או של אחרים.


4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרה של הוראה של חוק המחשבים, תשנ"ה-1995.י. שינוי האתר והשירותים והפסקתם


1. בעלת האתר תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את האתר ואופציות ומודולים הכלולים בו ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של האתר, והכל לפי שיקול דעתהה בלעדי. בנוסף, בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת.


2. בעלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.


3. בעלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.


יא. קישורים לאתרים אחרים


1. האתר מכיל קישורים לאתרים ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לבעלת האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.


2. בעלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.


3. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה, ובעלת האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.יב שונות


1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר ולפני כל הגשת הצעה לרכישה

2. תקנון זה ממצה את ההסכמות בינך לבין בעלת האתר ומהווה את ההסכם הכולל בקשר לשימוש באתר. תקנון זה מבטל כל מצג, פרסום, הסכם, הבנה, התחייבות או הסכמה קודמים. בעלת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתקנון זה. ככל שייקבע על ידי ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת אחרת כי חלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף או אינו אכיף ימשיכו שאר הוראות התקנון לעמוד בתוקפן ככל האפשר.


3. הימנעות או שיהוי של בעלת האתר ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי תקנון זה לא תיחשב כויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן. אף שינוי של התקנון לא יהיה תקף אלא אם כן ייעשה בכתב על ידי נציגה המוסמך של בעלת האתר.


4. בעלת האתר רשאית להמחות, להסב ו/או להעביר לצד שלישי את התחייבויותיה ו/או זכויותיה, או כל חלק מהן, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש. על המשתמש חל איסור להמחות את זכויותיו וחובותיו כלפי בעלת האתר ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.


5. רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


6. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתקנון ו/או לאתר תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.


7. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת: טבע ירוק ש.ש. בע"מ, רחוב יוני נתניהו 8 פתח תקוה.


8. במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל ע"י צוות החנות של טבע ירוק עד 48 שעות .


9. לתשומת ליבך תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה.


10. תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של 48 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.